10/25/2004
مبال اصلاحات ديني!!: باستان شناسان آلماني كشف بزرگي انجام داده اند كه بعيدنيست به پيشبرد پروتستانيسم اسلامي درميهن آريايي اسلامي هم كمك كند.كشف سترگ اين باستان شناسان سنگ توالتي است كه جناب مارتين لوتر روي آن مي نشسته است ودرحين تكاپوي توان فرسا براي قضاي حاجت، 95 رساله ي نهضت اصلاح ديني رامي نوشت!!!لوتر بارها درلابلاي سخنان اش ازبيماري مزمن گلاب به روي تان"يبوست" مي ناليده است ودرواقع بخش بسياري ازاوقاتش را درمستراح مي گذراند كه به راستي هم مكاني براي استراحت اش بوده است وهم اتاقي براي تفكر.باستان شناسان آلماني سال ها بود كه درپي اين مستراح اصلاح پروربودندتااين كه بالاخره توانستنددربنايي متصل به خانه ي لوتر در ويتنبرگ(جنوب باختري برلين) آن راپيداكنند.رييس بنياد لوترآلمان چنان ازاين كشف خوش خوشانش شده است كه آن را كشفي بزرگ وزادگاه نهضت اصلاح ديني ناميده است!!خداراچه ديده ايدشايدپروتستانيسم اسلامي هم مبالي كم داشته باشدبنابراين بدنيست كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي،سازمان تقريب مذاهب،عبدالكريم سروش وآقاجري را بفرستيم به ويتنبرگ اين سنگ توالت را ازنزديك ببينند بلكه گشايشي حاصل شود!!انشالله تعالي!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا