10/29/2004
خواهش منديم شيرفهم بشويد!!!: همه كاركرده بوديم مگرپادرمياني كردن بين محافظه كاران ازيك سوودوم خردادي ها وملي مذهبي ها ازسوي ديگر!!!اين جوري پيش برودكارمان به جاكشي مي ترسم بكشد!!پناه مي برم به اوساكريم قادرمتعال!!!داستان سرقضيه اين واژه ي رجال درقانون اساسي است كه هرسال دمدماي انتخابات رياست جمهوري حضرات اصلاح طلب گيرمي دهند به آن ومي گويند كه نه بابارجال به معناي مردنيست زنان هم مي توانند نامزدرياست جمهوري بشوند.كلي كاغذسياه مي كنند وچانه ورزي مي كنندسرآخرهم شوراي نگهبان عزيزكه بلايش بخوردتوي سرهرچه ضداسلام وشريعت اسلام؛ مجبورمي شود بگويد نه بابارجال يعني مرد!!!دوباره بحث ها تعطيل مي شود تا چهارسال بعد!!!اين باردلم براي اين اعضاي محترم شوراي نگهبان به ويژه آن جنتي كه والده اش قربانش برودحسابي سوخت!!گفتم پادرمياني كنم!!
براي آن كه گزنكرده پاره نكرده باشم اول رفتم سراغ فرهنگ سه جلدي عميد كه سرجهازي عيال است!!درمدخل رجال آمده بود:
رجال-{ع}ا.(رٍ)مردان؛جمع رجل
بعدگفتيم نكندتمام فرهنگ نويسان ازدهخدابگيرتاعميدومعين را خريده باشندرفتم سراغ يك فرهنگ عربي-انكليزي چاپ بيروت به نام معجم اللغه العربيه المعاصره كه سرجهازي خودم است درمدخل رجال آمده بود:
رجل rajul pl. رجال rijal man.
بعدهم با خودمان گفتيم كه مباداman معناي ديگري داشته باشد!!رفتيم به سراغ فرهنگ انگليسي به انگليسي آكسفوردكه هديه ي همسربرادرم به برادرشوهرش يعني خودم است!!ديديم درمدخل man نوشته است:
adult male human being
پس از اين پژوهش به سبك واقع گرايي انتقادي ديگربرايم مسلم شد كه حق با آيت الله جنتي دامن اضافه توي بيچاره است!!
برادران وخواهران اصلاح طلب زبان نفهمي را بگذاريد كنارجانم!!خودتان بهتر مي دانيد كه درقرآن كريم كه لابد الان درماه ساندويچ به دوره اش نشسته ا يد آمده است" الرجال قوامون النساء" نيامده است كه المردان قوامون الزنان!!وگرنه مطمئن باشيد درقانون اساسي هم به جاي رجال مي نوشتند مردان تا شما شيرفهم شويد!!!اگركونش را نداريدكه قانون اساسي را عوض كنيد چرابه واژه هاي بي گناه تجاوز مي كنيد؟!!
خودتان مي دانيدكه كه قانون اساسي اگروحي منزل نباشد ازوحي منزل كم تر هم نيست بنابراين دنبال راه ديگري بگرديد!!
مايوس نشويد!!نااميد شيطان است!!يك راه عالي اين است كه قانون اساسي به اين صورت اصلاح شود كه هركس(به فتح ك!!) به خودش شامبول مصنوعي هم ببندد مي تواند نامزدرياست جمهوري شود!!به جان شما اين راهكارردخورنداردچون مافياي واردات شامبول مصنوعي ازجناح مقابل است(اگرباورنمي كنيد برويد امتحان كنيداگرتوانستيد دوفقره شامبول مصنوعي را واردكشوركنيد!!يك كاميون كه جاي خوددارد!!)بنابراين به خاطررونق كسب وكارشان هم شده به شوراي نگهبان فشارمي آورند!!
تازه مي توانند دكان ديگري هم بازكنند وبراي آن كه بايك شامبول مصنوعي چندنفرنامزدرياست جمهوري نشوند مجمع تشخيص شامبول مصنوعي راتاسيس كنند واين مجمع براي هرشامبول مصنوي شماره بدنه صادركند!!
اين جوري نه سيخ مي سوزد نه كباب!!هم به اسلام عزيز ضربه نمي خورد وكسب وكاربازاررونق مي گيردوهم اصلاح طلبان عزيز وفمنيست هاي اسلامي وبه خصوص اعظم طالقاني مجبورنيستند هرچهارسال يك بارمته بگذارندروي خشخاش رجال!!!اميدوارم اوساكريم تمام مشكلات اسلام ومسلمين را حل كند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا