11/16/2004
آخوند عرق خور: خانم نجمي علوي ،خواهر بزرگ علوي دركتاب خاطرات اش به نام "ماهم دراين خانه حقي داريم " حكايت جالبي از قول بزرگ علوي نقل مي كند:
برادرم آقا بزرگ علوي كه 14 سال بزرگ تر از من بود،ازاين گونه مسايل،بيشتر مي دانست وگاهي آ ن ها را برايم نقل مي كرد.اودرباره ي پدرمحمدعلي جمال زاده يعني سيدجمال نقل مي كرد كه پدرمان باوي دوست بود. آقا بزرگ مي گفت كه از جمال زاده شنيده است روزي پدرش – سيدجمال-پس از پايين آمدن از منبركه نطق پرشوري عليه شاه وبه نفع مشروطه كرده بود به پدرمان گفت :ابوالحسن!خسته شدم،بيا برويم لبي تر كنيم يعني برويم مشروبي بزنيم.
كتاب سرشارازاين گونه خاطرات است ولي با آن كه توسط يكي از اهالي قلم (حميداحمدي) ونه خود خانم علوي نوشته شده است هم از لحاظ نثر، هم از لحاظ محتوا به ويرايش اساسي نياز دارد.خانم علوي دريكي از محدودمواردكتاب به نقد رهبري حزب توده هم پرداخته است و درمورد كيانوري مي نويسد:

هميشه درهركاري مي خواست جلو بيفتدونفراول بشود.عاشق فكرخودش بود وهمواره تلاش داشت آن را به ديگران تحميل كند.آدمي كه با خصوصيات تكروانه اش، فاجعه اي براي حزب توده آفريدكه منجر به پاشيدگي هزاران خانواده شد وبا دنباله روي ماجراجويانه اش از "خط امام" صدها نفرتوده اي به اعدام ،زندان ويا تبعيد ومهاجرت گرفتار آمدند.اونه تنها به حزب توده ضربه زدبلكه به نوبه ي خود ضربه ي سنگيني به جنبش چپ ايران وارد آورده است
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا