11/18/2004
خيالم راحت شد!!:ازاوسا كريم پنهان نيست ازشما چه پنهان هميشه يكي از نگراني هايم اين بود كه آن دنيا چگونه از پل صراط رد بشوم كه از مونازك تر وازشمشير تيزتراست!!به بخت بد خودم لعنت مي فرستادم كه چرادرجرگه بره هاي اوسا كريم قرارنداشته ام!!اما خواندن مطلبي درنشريه ي اينترنتي واشنگتن تايمز مورخ 15 نوامبر خيالم را كمي تا قسمتي راحت كرد!!بابايي درآمريكا كه متخصص ژن شناسي مولكولي است از ژني به نام ژن خدا سخن مي گويد!!اين يارو با مقايسه ي بيش از 2000 نمونه ي دي ان اي به اين نتيجه رسيده است كه باور به اوساكريم با واكنش هاي شيميايي مغزرابطه دارد(رابطه ي نامشروع نه!!رابطه ي مشروع !!آره قربونش!!)جالب اي جا است كه آخوندهاي مسيحي نيز از حرف هاي اين يارو حسابي خشمگين شده اندومي گويند تعالي روحي ازطريق استحاله هاي قدسي حاصل مي شود نه پالس هاي الكتريكي مغز!!!تحقيقات آن يارو ژن شناس كاشف ژن خدا نشان مي دهدهرچه ژني به نام وي ام اي تي 2 درآدم بيشتر باشدظرفيت اوساكريم پرستي اش افزايش مي يابد(ژن وي ام اي تي 2 خريداريم ،باطل شده ،باطل نشده!!) طرف مي گويد آدم هايي مانند بودا،محمد،ومسيح نيز به وفور ژن نام برده را دربدن شان داشته اند!!(لابد ماركس بيچاره چس مثقال از اين ژن را توي گوشه كنارهاي بدنش نداشت!!بميرم براي اين محروميت اش!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا