11/02/2004
شمس الرفسنجاني : سرمقاله ي ديروزروزنامه ي شرق را جناب شمس الواعظين دردفاع ازنامزدي رفسنجاني براي شرکت درانتخابات رياست جمهوري نوشته وگمان کرده است که فضاي سياسي ميهن آريايي اسلامي نيز همانندفضاي ذهني خودش دستخوش همان خوش خيالي ها وساده لوحي هاي ده پانزده سال پيش است!!سرمقاله اي که خواندنش بي اختيارپوزخندرابرلب آدم مي نشاند!!به ويژه فراز پاياني شاهکارشمس الواعظين خواندني است:
آمادگى هاشمى رفسنجانى براى بازگشت به صحنه اجرايى كشور فرصتى پيش روى وى مى گشايد تا تجربه دردناك دو دوره رياست جمهورى اش را به ويژه در بخش هاى امنيتى و فرهنگى (قتل ناراضيان سياسى، انسداد عرصه هاى فرهنگى، به حاشيه راندن روشنفكران و مولدان فرآورده هاى فكرى و فرارمغزها) اصلاح كند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا