11/04/2004
بخند تا دنيا به رويت بخندد!!!!:روزنامه ي شرق درموردحاشيه ي گزارش مهندسان مشاور درشوراي شهرتهران خبري ديروزمنتشركرد كه به راستي خواندني است!!اوسا كريم حفظ شان كن ما كه خنده ي مبسوطي كرديم!!اميدوارم خنده ي شما هم مبسوط باشد:
" توضيحات وى جهت جمع بندى نظرات اعضاى شورا براى تصويب طرح مذكور در حالى صورت پذيرفت كه تنها مهدى چمران و رسول خادم از ابتداى بحث به آن توجه داشتند و در طول مدت ارائه گزارش مهندس مشاور واعظى آشتيانى و مسعود زرى بافان نيمه بيدار بودند و باقى اعضاى شوراى شهر به ترتيب مشغوليات ديگرى داشتند: «نسرين سلطان خوان عضو هيات رئيسه شورا در حال مطالعه بولتن داخلى شورا بود، دانشجو و مهندس معتمدى آذر و منظر خيرحبيب الهى در حال صحبت كردن، حبيب كاشانى در حال ختم قرآن، بيادى مشغول مطالعه بولتن و گاهى نيز در خواب بود و شيبانى نيز همچون ساير يكصد و شش جلسه گذشته شورا خواب بود. اين در حالى است كه مهدى چمران در اواسط سخنان اين مهندس مشاور به اعضا اعلام كرد چنانچه سئوالاتى دارند مطرح كنند و در اين ميان تنها نماينده وزارت كشور سئوالات خود را مطرح كرد و در نهايت اين لايحه با موافقت تمام آرا به تصويب رسيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا