11/09/2004
نعمت رمضان وصول شد : نه گمانم كسي باشد كه به اندازه ي اين حقير(بااجازه ي آقايون آخوندها!!رخصت!!)درباره ي ناخوش نشوندگي خودش پيش خردوكلان دادسخن داده باشد!!خداوكيلي هم كم مريض مي شوم .باورنمي كنيد بيايددفترچه ي بيمه ام را ببينيدكه شونصدسال است عوض نشده است وفقط تمديدش مي كنم.آن اندك شماردفعاتي هم كه ناخوشي گريبانگيراين حقير(بازهم بااجازه ي آقايون آخوندها!!)مي شودنمي دانم چرابيشتردرماه پربركت رمضان است!!مذهبيون لابد مي گويندبه خاطرخوردن روزه است واوسا كريم مي خواهدگوشي ازاين حقير(گورباباي آقايون آخوندها!!)كشيده باشد.ازخودم بپرسيدمي گويم اگرآدم مريض نشويي مثل من هم قرارباشد يك ماه آزگارگيرم پرازبركات اوساكريمي هم باشدانواع كوكوهاي يخزده ي روغن ماسيده را حواله ي شكم بدبختش كندبي بروبرگرد مريض مي شودجاي چانه زدن هم ندارد.خلاصه دوروزي افتاده بوديم گوشه ي خانه وحسابي ازدست اين مرتيكه بامدادك عذاب كشيديم.ازصبح تاغروب كارمان شده بود تماشا كردن پلنگ صورتي و لوك خوش شانس!!حتي اجازه نمي دهد پنج دقيقه اخبارورزشي گوش كني!!ماكه قيداخبارورزشي را زديم اما چه عذابي مي كشدعيال بيچاره كه بايد بابت ديدن سريال هاي آب دوغ خياري صداوسيماي ميهن آرياي اسلامي هزارترفند سواركندبراي خركردن بامدادك !!(عيال هم كه مانند اين سيگاري هاي تيركه هرسيگاررا باسيگارقبلي روشن مي كنندتلويزيون نوردحرفه اي است!!).مرتيكه كارتون كه نگاه مي كندسريك چيزهاي بي خودي مي زندزيرخنده كه آدم خنده اش مي گيرد.مثلادريكي ازكارتون هاي لوك خوش شانس ،اين گاوچران بي باك درپي برادران دالتون(به قول بامدادك برادران بالكن!!) به مرزكانادا مي رسد وبرمي خورد به يك پليس سواركانادا.طرف مي خواهد خودش را معرفي كند مي گويد "من مرزدار اين جا هستم".بامدادك اين را كه مي شنودمي زند زيرخنده وبعدازكلي ريسه رفتن مي آيد بالاي سرم ودست مي گذارد روي شانه ام:"بابايي مي گه من مرزداراين جا هستم"حالا نخند كي بخند!!هربارهم كه اين صحنه مي آيد همين داستان را داريم ومن بيچاره هم چاره اي جز تقديم كتف وشانه ام ندارم!!
گرفتاري ديگرهم اين بودكه مدام مي آمدزيرپتوي من مي گفت" بيا تونل بازي كنيم!!"هرچي هم مي گفتيم" بشربروكنارمريض مي شي " به خرجش نمي رفت كه نمي رفت!!آخرش هم تبعيد ش كرديم خانه ي مادرزن جان!!!
اين چندروزكه خانه نشين بوديم ملت غيورآمريكا نيز باحضورميليوني پاي صندوق هاي راي بارديگربوش رابه ولايت فقيهي كره ي زمين انتخاب كردند!!براي اين كه براي مان حرف درنياورند كه انتخاب ولايت فقيه كره ي زمين به پشم حساب نكرديم اين عكس را هم تقديم مي كنم به ملت غيوروهميشه درصحنه ي آمريكا!!:
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا