11/23/2004
دبيركل جبهه ي مشاركت:اگرجرم آقاي معين دفاع از دانشجويان بي پناه است بايد گفت آقاي معين به خاطرجرياني استعفاداد كه رهبري آن را فاجعه دانستند وبه امام زمان تسليت گفتند.
بامدادك:قلب اش هم جريحه دار شد !!اينو از قلم انداختي اخوي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا