11/15/2004
شوخي با چه گوارا: درسال ۱۹۶۰ ارنستو چه گواراي ۳۲ساله رييس بانک ملي کوبا شد.مي گويند فيدل کاسترو هنگامي که مي خواست رييس بانک ملي کوباراتعيين کنددرجلسه ي هيات دولت خطاب به حاضران گفت:رفقا بين شما کسي اکونوميست (اقتصاددان)هست؟
چه گوارا فوري دستش را بلند کرد.کاسترو که جا خورده بود گفت:خيلي خوب!!ازاين به بعد تو رييس بانک ملي هستي!!چندروزبعد فيدل درجايي چه را مي بيند مي گويد:خبرنداشتم اکونوميست هستي
چه مي گويد: اکونوميست؟!! من فکرکردم گفتي کمونيست!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا