11/17/2004
نمايش نامه ي سياسي اقتصادي هسته اي:
پرده ي نخست: گفت وگوي بامداد وبامدادك
بامداد: ببين مرتيكه هردختري كه من بگم بايد باهاش ازدواج كني!!
بامدادك: چي؟!!من با هركسي كه خودم پسند كنم ازدواج مي كنم
بامداد:مي خوام دختر حسن روحاني رو برات بگيرم!!
بامدادك: حالا قضيه يك جورايي كمي تا قسمتي فرق مي كنه!!
پرده ي دوم:گفت وگوي بامداد وحسن روحاني
بامداد: دخترتونو شوهر نمي دين؟!!اون هم به يك جوان خوش آتيه!
حسن روحاني: راستش دخترم هنوز به سن ازدواج نرسيده!!
بامداد:اين جوان قائم مقام آژانس بين المللي انرژيه!!گفته باشم!!
حسن روحاني: حالا قضيه يك جورايي كمي تا قسمتي فرق مي كنه!!
پرده ي سوم:گفت وگوي بامداد والبرداعي
بامداد:يكي رو مي شناسم جون مي ده براي معاونت شما!!
البرداعي:يك كرورمعاون دارم براي هفت پشتم هم كافي اند!!
بامداد: اين يكي فرق مي كنه !!داماد حسن روحانيه!!
البرداعي: حالا قضيه يك جورايي كمي تا قسمتي فرق مي كنه!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا