11/29/2004
کودکان قربانيان واقعي جنگ درعراق: درجريده ي معظم واشنگتن پست مورخ ۲۰ نوامبر نوشته اند:«برپايه ي گزارش سازمان ملل،سازمان هاي كمك رساني و دولت موقت عراق ازهنگام اشغال عراق که به رهبري ايالات متحده و۲۰ ماه پيش صورت گرفته است سوء تغذيه ي شديددرميان کودکان عراقي نزديک به دوبرابرشده است.برپايه ي گزارشي كه وزارت بهداشت عراق با همكاري برنامه ي توسع ي سازمان ملل و موسسه ي نروژي بررسي هاي كاربردي بين المللي تهيه كرده انددوسال پيش ميزان سوء تغذيه ي شديد بين كودكان كم تر از پنج سال با كاهش تدريجي به ۴ درصد رسيده بود اما امسال به ۷/۷ درصد افزايش يافت.يعني حدود ۴۰۰۰۰۰ كودك عراقي دچار " ضعف " ناشي از اسهال شديد وكمبود خطرناك پروتئين هستند»

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا