12/05/2004
كون بزرگان شوخي بردار نيست!!: ستوان ابوالحسن ثقفي دوست ناصرفخرآرايي (كسي كه به محمدرضاشاه در15 بهمن 1327 تيرانداز ي كرد) ودرضمن صاحب خانه ي او نيز بود. يعني خانه ي ثقفي دراختيارناصربودولي از وي اجاره نمي گرفت.بعدازترور، هنگامي كه خانه ي ناصر را بازرسي مي كردند نامه اي ازثقفي خطاب به ناصريافتند كه درآن تعلل وي درپاسخ به نامه ها را شماتت كرده بود ونوشته بود " مثل اين كه ازكون رضا شاه افتاده اي".همين يك جمله سبب شد وي را دستگيركنندوانگار 6 ماه آب خنك خورد بابت اين گستاخي!!(نقل آزاد از پنج گلوله براي شاه ، گفت وشنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني)
خلاصه مواظب باشيد هنوز هم كون بزرگان شوخي بردار نيست!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا