12/04/2004
عجب كاربردهايي داشت و ما نمي دانستيم!!! : بسياري از كاربردهايي تلفن همراه را ديده ام ومي دانم اگرضريب نفوذ تلفن همراه بالاتربرود زنگ درخانه ها ديگركاربردي نخواهد داشت ونسل آن منقرض مي شود.اين جوان هاي نازنين را كه ديده ايدهمه اشان مي آينددم درخانه رفيق يا رفيقه اشان وازهمان جا الهي به اميد تو به طرف زنگ مي زنند كه خودش را برساند.ازاين كاربردها فراوان است اما چندروزپيش كه رفته بودم ولايت كاربردي از تلفن همراه ديدم كه فيوزپراندم اساسي.ولايت كه بروم محال است به امام زاده ام سري نزنم!!بي بي حوريه ؟!! نه عزيز من موج شكن انزلي را مي گويم!!چه شب باشد چه روز، چه باران دم اسبي يك نفس ببارد كه باران هاي ماكوندو ي صدسال تنهايي ماركز بايد جلوي اش لنگ بياندازد!!اين بار هم به ياد بچگي با عم پسر جان(پسرعمه!!) رفتيم سرموج شكن(به قول گيلك ها "مل سر"). هوا تاريك تاريك بودوبادي هم مي وزيدكه تا مغز استخوان رخنه مي كرد.تا برسيم سرموج شكن از اين دروآن درحرف زديم ازخاطرات مشترك بچگي روي همين مل!!بعدش هم جاي تان خالي باقلي پخته، چاي قند پهلو وقليان!!سرآخرهم رفتيم روي سنگ هاي پامرغي كه راستي راستي شكل پاي مرغ هستند تا براي آخرين بار به دريا ولنج هايي نگاه كنم كه داشتند به بندربرمي گشتند!!(شايدبراي دفعه ي ديگرعمرمان به دنيا نبود!!ازاين اوساكريم هرچي بگي برمياد!!)همين جا بود كه كاربرد جديد تلفن همراه را ديدم!!يكي از همشهري هاي موفرفري(ازآن فرهاي ريزريز) با كاپشن خلباني به تن وشلوارشش جيب به پا، داشت با تلفن همراه حرف مي زد: خبري نيه آباي....
كمي به حرف اش گوش دادم ديدم دارد به صيادي دردرون دريا خط مي دهد كه از نيروهاي حراست خبري نيست ومي توانند به كنارساحل بيايند!!
به جان شما نباشد به جان خودم تا يك باركناردريا كشيك نداده باشيد درك نمي كنيد كه تلفن همراه چه آسان كرده است كارصيادان قاچاق را!!!من كه ماهيگيرزاده هستم وتمامي تابستان هاي نوجواني ام را كنارساحل كشيك مي دادم تا مبادا ماموران حراست از دريا به هنگام كنارآمدن قايق سرنرسندوپدرم را با باراوزون برون نگيرند مي دانم تلفن همراه براي بپاهاي امروزكاررا چه آسان كرده است!!!موقع جواني ما چاره اي جزعلامت داد با دود نبودعين سرخ پوست ها!!ياكلك هاي ديگري مثل بازگذاشتن دروازه وآفتابي نشدن دركناردرياوغيره.اما اين ها كجا وتلفن همراه كجا!! اي والله به ماهي گيران درياي خزر!!!

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا