12/12/2004
اوسا کريم وپدرآسماني!!:جناب باب وودوارد درکتابش به نام«طرح حمله» گفت وگوي جالبي با جناب جرج بوش را نقل قول مي کند که البته راست ودروغ اش به گردن خودش!!(هوادران ولي فقيه ي کره ي زمين نيايند گريبان من يک لا قباي بي نوارابگيرند!!).
مصاحبه گر ازجناب رييس جمهور مي پرسند: آيا پيش از حمله به عراق با پدرتان مشورت کرديد؟
جناب بوش هم پاسخ مي دهند: نه خير ترجيح دادم با«پدرآسماني» مشورت کنم!!
پ ن : يکي بيايد دست اين پدرآسماني و اوساکريم خودمان را توي دست هم بگذارد بلکه آن ديواربلند بي اعتمادي مورد نظررييس جمهورميهن آريايي اسلامي فروبريزد!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا