12/13/2004
بانوان گرامي قدرآخوندهاي ميهن آريايي اسلامي رابدانيد!!!: درشماره ي ۹ دسامبر روزنامه ي کويتي القبس روايت کرده اند که دوفقره آخوند سعودي به نام هاي عثمان الخميس و سعد الغمدي (نمي دونم شايد هم با قاف باشه!!الله اعلم!!) فتوايي مرتکب شده اندواستفاده از اينترنت را براي زنان حرام اعلام کرده اند!!به نظرآيات اعظام مذکوررفتن به اينترنت براي زنان جايزنيست مگرآن که مردي ازمحارم شان درکنارشان باشد!!!
خداوکيلي زنان ميهن آريايي اسلامي روزي صدهزارباربايدبه درگاه اوسا کريم شکرگزاري کنند که گيرآخوندهاي خوش خيمي مانند آخوندهاي ميهن آريايي اسلامي افتاده اند !!!براي خوش خيم کردن آخوندهاي بدخيم عربستان هم خوب است يک دوجين روشنفکرهاي ديني خودمان را بفرستيم تابراي شان روضه بخوانند بلکه ازخرشيطان پياده شوندونسوان بي نواي عربستاني را ازنعمات امام زاده اينترنت محروم نکنند.اوسا کريم همه ي ما را به راه راست هدايت کناد!!انشالله تعالي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا