12/20/2004
صدام هم سوراخ دعا را پيداكرده است!!:هزاران عراقي درزندان هاي عراق وهزاران عرب درزندان هاي كشورهاي عربي واسراييل دارندآب خنك مي خورند وآن وقت چندتا وكيل بي كار آستين بالازده اند وبراي وكالت صدام حسين ، كافرسابق ،برادرلاحق وكافرحاضر،داوطلب شده اند .راستي راستي كه حس بشردوستي آدم عود مي كند اساسي اساسي!!!بگذريم!!همين حضرات داوطلب چندروزپيش درجمع ارباب جرايدماجراهاي هيجان انگيزديداراخيرخودباديكتاتورنگون بخت عراق رابه گوش خلق الله رساندند(تازه اين جااست كه دوزاري آدم جامي افتدكه حكمت وكالت داوطلبانه چه بوده است!!).ازجمله سخنان جالب حضرات اين بود كه روزوشب صدام درهلفدوني به قرائت قرآن سپري مي شود!!اي والله صدام!!جناب صدام گفته است كه داستان دستگيري اش درآن گودال هم دروغي است ساخته وپرداخته ي اجانب وكفار.صدام مي گويدوي را دربغداد وهنگامي كه به نمازايستاده بودودل درگرو نيايش بااوساكريم داشته است دستگير كرده اند!!!هواداران وي مي گويندطرف چنان غرق درنيايش الله بوده است كه ورودسربازان ارتش آزادي بخش ايالات متحده را متوجه نشده است!!!رندان هم مي گويند سازمان جاسوسي ينگه ي دنيا اوسا كريم را به استخدام خوددرآورده است كه طرف را سرگرم كندتاسربازان ارتش آزادي بخش از راه برسند!!ما كه بالاخره نفهميديم اوساكريم نماينده ولي فقيه دراموركائنات است يا جاسوس سازمان سيا!!شايد هم جاسوس دوجانبه باشد!!الله اعلم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا