12/12/2004
صدرحمت به ميهن آريايي اسلامي!!: راويان اخبارمي گويند درعربستان براي « پاسداري از ارزش ها وفرهنگ اسلامي»(اي جان هرچه مسلمان است به قربان اين ارزش ها!!) نزديک به ۴۰۰۰۰۰ وبگاه ( به قول علما وب سايت) را فيلترگذاري( به قول علما وايضآ وزير محترم مخابرات : فيلترينگ!!) کرده اند.حتي به وبگاه هاي بين المللي مانند ياهو هم رحم نکرده اند بي انصاف ها!!!وبگاه هاي پزشکي هم مشمول بزرگواري هاي اسلام ناب محمدي قرار گرفته است چون سرشارازواژه هاي اسلام برافکني مثل « پستان» ؛« سينه» وغيره است گيرم که درمتني پزشکي!!!
بابا گلي به جمال سردمداران ميهن آريايي اسلامي!!به شرطي که برادران وخواهران متصدي آفتابه ي فيلترگذاري لطف کنند بچه هاي خودشان را سرآفتابه ي فيلترگذاري نياورند!!به جان شما نباشد به جان خودم پريروزا رفتم توي امام زاده گوگل که حاجت بگيرم ديدم هرچه که رديف کرده است روي شان با موشي( به قول علما ماوس) تلنگر مي زني( به قول علما کليک مي کني!!) همان جمله آفتابه اي پديدارمي شود: «مشترک گرامي دسترسي به اين سايت امکان پذير نميباشد».حتي اگروبگاه آقا را با امام زاده گوگل پيداکنيدسرآخربه همين جمله ي آفتابه اي مي رسيد!!به نظرم درچنين روزهايي متصديان عزيز، بچه هاي خودشان را سرآفتابه مي آورندولابديکي شان مانند اين مرتيکه بامدادک خرابکار است وبا آفتابه ي مقدس ور مي رود!!الله اعلم!!

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا