12/13/2004
روزي ۲ دلار!!:نيمي ازدوميلياردوهشتصدميليونکارگري که درجهان وجوددارد شغل هايي وبال گردن شان است که چاره اي جز ول کردن شان ندارند و خانواده هاي شان باروزي کم تر از ۲ دلار سرمي کنند.کم ترين اميدي هم به بهبوديافتن اين اوضاع نيست.اين مطلبي است که درتازه ترين گزارش سازمان بين المللي کار آمده است.برپايه ي تازه ترين گزارش اين سازمان، حقوق يک ميليارد وچهارصدميليونکارگردرجهان کم تراز ۲ دلار درروز است و ۵۵۰ ميليون کارگر هم با کم تر از يک دلار درروز گذران مي کنند.دودلار مي شود قيمت يک نسخه نشريه ي وزين تايمزمالي که ازقضا اين خبررا هم چاپ کرده است!!!
خداوکيلي دنياي گندي است هرجور شده بايد اين اوضاع را عوض کرد!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا