12/14/2004
احمدتوكلي(نماينده ي مجلس زورچپان):درموردانتخابات آينده ي رياست جمهوري به هيچ وجه نگران نيستم چون درانتخابات نتيجه را خدا تعيين مي كند.
بامدادك:دانش مند!! اوساكريم كه نماينده ي ولي فقيه دركائناته نه انتخابات!!اشتباه نكن!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا