12/15/2004
رويای من اين است(سخن رانی ژاك دريدا در پنجاهمين سالگرد انتشار لوموند ديپلماتيك):مايه ی خرسندی است كه لوموند ديپلماتيك در۵٠ ساله گی اش، جهانی تر از هميشه مرجعی مهم برای جنبش های اجتماعی گرد آمده زير پرچم پيكار با جهانی سازی است. نه آن كه انقلابی بزرگ در كار ريشه كنی مراكز قدرتی باشد كه پيروزمندانه از جنگ سرد سر بر آوردند (همه ی آن مراكزی كه گزين واژه هايی شوم چون IMF ،OECDو WTOنماينده ی آن ها است). اما فشار جنبش ضد جهانی سازی و مردم عادی جهان دمی از تضعيف اين نهادها بازنمی ماند و به اصلاح وادارشان می كند.هم اكنون نيز اين پديده آغازشده است. نهاد هايی كه پيروزمندان جنگ جهانی دوم برپا كردند يعنی سازمان ملل و شورای امنيت نيز چاره ای جز تن داد به اصلاح ندارند......... ادامه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا