12/18/2004
درباب اهميت عمامه سپاري!!: هفته ي پيش درخبرها آمدکه يکي از آيات عظام مجلس شوراي اسلامي که ازمشت ولگدکوبيدن بردهان استکبارخسته شده بودبراي تنوع هم که شده مي خواسته مشت محکمي بکوبدبردهان يکي ازخبرنگاران زن که بيرون بودگي زلفان اش اسلام را به خطرانداخته بود!!ناظران مي گويندايشان به ضعيفه ي مذکوره نهي ازمنکروامربه معروف کرده اند که آبجي لطف بفرما چارقدت را درست بفرما!!ضعيفه ي مذکورهم گفته اند به چشم ونوک روسري را اندکي به جلوکشيده اند اما افزوده اند که درون مجلس مي توانيد اين کارهارابکنيد با بيرونيان چه مي کنيد؟!! آخوندوالاتبارنيزکه گوياسيداولادپيغمبرتشريف دارندچنان خشمگين مي شود که عمامه ي سياه را ازسربرمي داردوبه دست بغل دستي مي سپاردوهمراه بارجزخواني به سوي ضعيفه ي گستاخ هجوم مي آورد.متاسفانه نمايندگان وخبرنگاران ديگرجلوي اش را گرفتندونگذاشتندبرگ زرين ديگر به کتاب افتخارات مجلس ميهن آريايي اسلامي افزوده شود!!خيلي حيف شد!!بااين حال خيالي نيست آنان که بايدپندبگيرندگرفتند!!آن چه بيش ازهمه اين حقير(بااجازه ي آقايان آخوندها دامن ها اضافه تو!!) راتحت تاثير هفت ريشتري قراردادسپردن عمامه به بغل دستي بود!!!اين حرکت هزارنکته داشت براي تمامي عمامه به سرهايي که مي خواهندمرتکب امربه معروف ونهي از منکرشوند!!وگرنه افتضاحي به پا مي شود که بياوببين!!خودم دردبيرستان شاهددست به يقه شدن يکي از بچه هاي لوده ي کلاس(بيچاره اخراج شد!!) و آخوندي بودم که معلم بينش ديني بود.هنوزکه هنوزاست تصويرغلت خوردن عمامه ي آن جناب ازاين سراتاق به آن سراتاق ازيادم نرفته است!!البته آن عمامه سفيد بود!!اگرآن آخوندهم پيش ازدرگيري عمامه اش را روي ميزگذاشته بوديا به دست يکي ازدانش آموزان سپرده بود آن صحنه که دست کمي ازجلوه هاي ويژه درشاهکارهاي سينمايي نداشت خلق نمي شد. به هرحال حرکت عمامه سپاري نماينده ي مجلس زورچپان بارديگرثابت کرد حتي آخوندها نيزپيشرفت مي کنند.سختي همين صدسال اول است!!اوسا کريم به همه ي ما صبربدهد!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا