12/22/2004


اسراييل اجازه نمي دهد ازجاده ها استفاده کنند!!ازجاده هاي خودشان حق ندارنداستفاده کنند!!جالبه نه؟!!
يک خبرديگرازفلسطين- اسراييل: بانک جهاني اعلام کرده است اگرفلسطيني ها دست ازچموش بازي بردارند ۵۰۰ ميليون دلاربه کمک هاي نقدي دريافتي شان افزوده مي شود.اين بانک جهاني دردست ودل بازي به حاتم طايي گفته است زکي!!ولي سکه روي ديگري هم دارد:درصورت افزايش چموش بازي ها کمک هاي دريافتي اسراييل ۳ ميليارد دلار افزايش مي يابد!!به نظر شما کدام پيش مي بره؟۵۰۰ ميليون دلار يا ۳ ميليارد دلار؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا