12/25/2004
گلي به جمال کرزاي!!: رييس جمهور افغانستان جناب حامدکرزاي دامن اضافه توسرانجام با سلام وصلوات نام وزيران هيات دولت جديد افغانستان را اعلام کرد وگويا روي نام برخي از جنگ سالاران و قاچاق چيان گرامي نيزخط قرمزکشيد!!خدا وکيلي وزارت قاچاقچي جماعت ديگرخيلي ضابلو= ضايع + تابلو است( مالکيت معنوي اين واژه هم از آن قاصدك است!!!).اما حضور سه زن درهيات دولت افغانستان از همه جالب تر است ودرواقع نخستين باراست که دراين کشوراسلامي(کاردوپنيربودن اسلام عزيز وزن جماعت که معرف حضورتان هست!!) چنين شق القمري رخ مي دهد!!يکي ازاين سه زن درفهرست ۲۵ نفري وزيران هم خانم مسعوده جلال است.همان که درانتخابات رياست جمهوري افغانستان نيز تنها زني بود که درميان ۱۷نامزدبه رقابت با کرزاي برخاست.وزارت امور زنان به مسعوده جلال رسيده است.بادا كه مشكلات نسوان دربلاداسلامي به زودي زود حل شود.آمين يا رب العالمين!!!


0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا