12/26/2004
هزينه هاي کريسمس : وبگاه نشريه ي ايندپندنت آمار جالبي درموردخريدهاي کريسمس درانگلستان چاپ کرده است وآمارديگري هم براي مقايسه ارائه کرده است که خواندني است:
۴.۲ ميليارد پوند: پولي که مردم انگلستان درکريسمس امسال صرف خريد لوازم آرايش کرده اند.
۴.۱۴ ميليارد پوند: بودجه انگلستان براي کمک به کشورهاي درحال توسعه ي جهان
۸۱۳ پوند: ميانگين پولي که هربزرگسال صرف جشن کريسمس مي کند(۵۵ پوند کم ترازپارسال)
۵۰ پوند: سرانه ي درآمد ساليانه ي هرنفردراتيوپي
۲۰ ميليون پوند:درآمد مارک تيلدن کارشناس روبوت ها که امسال اسباب بازي معروف روبوساپين را اختراع کرده بود.
۲۰ ميليون پوند: پولي که کشورهاي ناحيه ي صحراي افريقا هر۱۶ ساعت بابت بدهي هاي شان به کشورهاي توسعه يافته مي پردازند
خوردوخوراک:
۷۰۰۰ کالري : ميانگين انرژي مصرفي هرانگليسي درروزکريسمس
۷روز : مدتي که ۷۰۰۰ کالري يک کودک آواره در دارفور را زنده نگه مي دارد.
۱۲ پوند: ميانگين پولي که درانگلستان هر نفر خرج ناهارکريسمس مي کند.
۱۲ پوند: هزينه ي ماهانه ي هرخانواده درکشورقحطي زده ي مالاوي براي تهيه ي غلات
۴۸۸۳۲ کيلومتر: مسافتي که شام کريسمس طي مي کندتا به سرميزخانواده هاي انگليسي برسد.
۶.۵ کيلومتر: مسافتي که خانواده ها هرروز درجهان روبه توسعه مي پيمايندتابه آب برسند.
بهداشت:
۵ ميليون نفر: شمارانگليسي هاي که براثرپرخوري درايام عيددچاربيماري معده مي شوند.
۲.۱ ميليون نفر: شمارکساني که امسال درکشورهاي روبه توسعه براثر اسهال جان باختند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا