12/27/2004
شهرشهرفرنگ است: بيا تماشا کن!!درعکسي که مي بينيدسربازارتش آزادي بخش ايالات متحده گريبان تروريست خطرناک عراقي را گرفته است. خوشا به حال ملت آمريکا که چنين سربازان آزادي بخشي دارد.البته شهرفرنگ هاي ايالات متحده اين عکس را چاپ نکرده اند لابدبراي آن که مبادا ملت آمريکا فراوان دچارخوش خوشان شوددستخوش سکته ي مليح بكند.اين هم استدلالي است به هرحال!!افسوس که شهرفرنگ هاي کشورهاي عربي چنين استدلالي را پشم هم حساب نکرده اند واين عکس غرورآفرين راچاپ کرده اند.خداازسرتقصيرات شان بگذرد.آمين يا رب العالمين.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا