12/28/2004
داستان های دجله: گردهمايی های بزرگ و راه پيمايی های سياسی در عراق به طور معمول شكل و شمايل يك سانی دارند و از الگوهايی سرمشق می گيرند كه چندين دهه پيش رهبر معظم و حزب مقتدرش پی افكندند. گروه ها، خواه اسلام گرا يا سكولار باشند خواه سنی يا شيعه، خواه گردن كلفت های تنبان پوش يا شبه نظاميان تجهيزشده توسط ايران باشند همگی شان همان جزوه های راهنمايی را درباره ی چگونگی حزب درست كردن و برانگيختن هواداران خوانده اند كه ديگران.
سر جمع تمام اين جزوه ها را می توان در چند اصل خلاصه كرد:
نخست بايد دست كم يك عكس گنده از رهبر معظم، هر كس كه باشد صدام، چلبی يا صدر دست و پاكرد. بلندی اين عكس كه از توی چشم ترين جای ممكن آويزانش می كنند نبايد كم تر از ٣ متر باشد. در تمام طول گردهمايی هم جماعت هوادار بايد زير نگاه خيره ی اين عكس باشند.
پوسترهای ديگری هم از چهره متبسم رهبرمعظم بايد به در و ديوار زد. بهتر است كه رهبر حين لبخند زدن در حال انجام كاری هم باشد. پرچم های پارچه ای پرزرق و برقی آراسته به همان شعار های تبليغاتی قديمی بعثی ها نيز بايد از در و ديوار آويزان كرد. مشتی بچه مدرسه ای با دسته گل هايی به دست و سرود هايی به لب درباره ی عشق مردم به رهبر معظم را نيز بايد به پايكوبی روی صحنه واداشت. يك كار هم می ماند كه گمان می رود ويژگی راه پيمايی ها در خاورميانه باشد و بدون آن راه پيمايی ناقص خواهد بود: بالا رفتن كلاشينكف روی دست مشتی مردان شبه نظامی قلچماق.
چند اصل ديگر را هم برای سروسامان دادن درست و حسابی شركت كنندگان در گرد همايی بايد رعايت كرد:
اكثر حاضران بايد مردانی شكم گنده و سبيل كلفت باشند. انگار كه همه اشان دچار بيماری های گوارشی باشند. از آن جا كه زنان جنس فروترند و از چيزهايی مانند سياست و كلاشينكف سر در نمی آورند در گردهمايی ها و راه پيمايی ها نيز جايی ندارند. البته برای آن كه گردهمايی رنگ و بويی هم از نو گرايی داشته باشد بد نيست يك دوجين زن محجبه هم در گوشه ای جمع شده باشند.
حالا كه پس از ده ها سال تنها شش هفته ی ديگر قرار است انتخابات عمومی برگزار شود اكثر احزاب سياسی دست به دامن اين راه و روش ها شده اند و گاهی هم به سراغ ترفندهای تازه ای می روند. اكنون مراسم نماز جمعه يكسره به انتخابات اختصاص يافته است و مسجدهای شيعيان پر شده است از پوستر های تبليغاتي
....... ادامه در وبگاه اخبارروز

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا