12/29/2004
به ياد سوزان سونتاگ:صبح ديررسيدم سرکار.به قول همکاران اداره مديرکلي آمدم سرکار.ازدرکارواردشدم ديدم همکاران گرامي دورنمايشگريکي ازرايانه ها ايستاده اند.تامراديدنديکي شان گفت کارشناس اين جورچيزا رسيد!!رفتم جلوديدم عکس سونتاگ روي صفحه است.گفتنداين کيه مرده اين همه جنجال کرده اندبرايش!!
پرسيدم:مرده؟
ديگربه حرف هاي شان گوش نمي دادم!!خيلي حيف شد!!همين چندماه پيش بودکه يکي ازمقاله هاي اش را براي وبگاه اخبارروزترجمه کرده بودم:نگاهي به زندگي ويكتورسرژ.
راستي راستي حيف شد !!ازانگشت شمارروشنفكران ينگه ي دنيابودکه سرش به تن اش مي ارزيد!!هنگامي که امام(ره) فتواي قتل سلمان رشدي بيچاره را صادرکردکسي که بيش از همه افکارعمومي جهان را عليه اين فتوا بسيج کرد سونتاگ بود.ازآن پيکارگران ضدجنگ بودکه سردمداران ايالات متحده وبه ويژه خود بوش ازدستش به تنگ آمده بودند.به گمانم ولي فقيه کره ي زمين حالا مي تواندنفسي به راحتي بکشد!!خيلي حيف شد!!!
کارلوس فوئنتس نويسنده ي سرشناس مکزيکي درباره اش گفته است:« روشنفکرديگري نمي شناسم که چون او روشن بين باشد.....بي همتا بود»

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا