1/25/2005
بي خيال فقرا!!!:برپايه ي گزارشي كه دست آوردبررسي صدها كارشناس مسائل توسعه است"اگرثروت مندترين كشورهاي جهان كه ايالات متحده، ژاپن و آلمان از جمله ي آن ها هستندكمك هاي خودبه فقيرترين كشورهاي جهان را بيش از دوبرابرافزايش دهندتاسال 2015 مي توان ميزان فقردرجهان رابه نصف كاهش داد وتاسال 2025 به كلي فقر را ازبين برد"
پيشنهاد اين كارشناسان بي چشم وروكه بايدبررسي كرد مباداسوسياليستي پوسياليستي چيزي باشند اين است كه راهبردي جهاني براي سرمايه گذاري دراين زمينه تدوين شودتازندگي فقيرترين افرادجهان كه ازپيش پاافتاده ترين وسايل براي زنده ماندن محروم هستند بهبودپيداكند.اين حضرات مي گويندكه خرپول هاي جهان بيايندمفت وجاني پول بي زبان شان را خرج ساختن مدرسه ، بيمارستان ،شبكه ي آب آشاميدني،جاده،نيروگاه برق وغيره براي فقرا كنند.رييس شان هم مي گويدنظام كنوني كارسازنيست.هيچ كس به مرگ ومير ورنج تهيدستان جهان توجه ندارد،تهيدستاني كه صداي شان به گوش كسي نمي رسد.درسال 1970 كشورهاي جهان متعهدشده بودند كه هفت دهم درصد از درآمدناخالص ملي شان راصرف كمك به توسعه ي كشورهاي فقيرجهان كنندوسازمان ملل هم درسال 2002 درهمايش تامين اعتبارمالي توسعه درمكزيك براين قول وقراردوباره تاكيد كرد"اما تاكنون تنها پنج كشوردانمارك،لوكزامبورگ،هلند،نروژو
سوئد به تعهدخودعمل كرده اند"
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا