1/02/2005
اوساكريم وتسونامي: بيشترين مرگ ومير را زمين لرزه - توفان تسونامي(چه نام عجيب وغريبي) در ناحيه ي آسه درشمال سوماترا به بارآورده است که بين ۸۰ تا ۱۵۰ هزارنفر برآوردشده است. امااگرلطف اوسا کريم نبودشايداوضاع ازاين هم بدترمي شد. به قول جناب ايوانو يوسف که معلم بينش ديني دراين منطقه است مردم آسه زودترازسايرنواحي اندونزي اسلام آورده اندواگراين عقل را به خرج نداده بودندشايداکنون دودمان شان را تسونامي به بادداده بود.جناب ايشان براي خبرگزاري ها داستان زني ازاهالي آسه را نقل مي کند که تاسه روزپس از تسونامي درخيابان ها آواره بود.ازفرط تشنگي رو به مرگ بودوهمچنين بچه اش ،که چشم اش مي افتد به ظرفي پرازفاضلاب.وسوسه مي شود که بطري فاضلاب را سربکشداما دندان به جگرمي گذارد وسرانجام درآن بلبشو و وانفسا خودش رابه يکي ازمردان خدا مي رساندهمان هايي که پرده پنداررا جرواجر کرده اند.زن تشنه از مردخدا مي پرسدآياخوردن آب فاضلاب حلال است يا نه؟؟
جناب يوسف مي گويد«تصورش را بکنيد درتمام اين مدت خودش وفرزندش ازفرط تشنگي درآستانه ي مرگ بوده اندوبازهم پاي بند حرام وحلال است»


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا