1/03/2005
محسن رضايي:درصورت واردشدن به صحنه ي انتخابات ومعرفي به عنوان رييس جمهورسعي خواهم كردكه جلوترازهمه پيش فقراباشم وحتي شب ها هم باآن ها خواهم خوابيد.
بامدادك: ترا به جان اوسا كريم بگذارمردم دست كم زيرلحاف شان راحت باشند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا