1/18/2005
جنس لطيف را چه به اين حرف ها!!:مارابگو که گمان مي کرديم که آخوندهاي ميهن آريايي اسلامي ختم روزگارندودرسراسرگيتي لنگه اشان پيدانمي شود!!انگارچندان هم بي همتا نيستند.دست کم سرکرده ي آخوندهاي مصر(انگار مفتي صداي اش مي کنند) روي دست شان زده است.جناب ايشان بازيرکي خاص اين جماعت به خوبي دريافته است که تمام اين بلبشويي که درخاورميانه داردرخ مي دهدبراي گمراه کردن علماي اسلام عزيزاست تا فعاليت هاي اصلي شان را فراموش کنند.ازهمين رو جناب ايشان باآن که وقت اش به خاطربرنامه هاي فشرده ي کتاب سوزي هاي ريزودرشت وهم چنين دم جنباني هاي پيوسته دربرابرروساي خودکامه ي حکومت مصرپرپراست بازهم به تازگي از وقت گران بهاي اش زده است وبراي مسلمانان پيام صادرکرده است که زنان حق ندارندسرخودشان را بتراشند!!!مرحبا صدآفرين به اين هوشياري بي نظير!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا