1/23/2005
اين همه شباهت!!: ازديدن قيافه ي اين قزافي حالم به هم مي خورد!!مانندتمام خودکامگان همپالگي اش بدجوري خودشيفته است.جناب ايشان چندروزپيش مي گفت که درليبي زنداني سياسي ندارندوتنها ملحدان وبي خدايان درسياهچال ها به سرمي برند.وزيرکشورسودان هم پيش پريروزها گفته بود که درسودان فقط توطئه گران درزندان ها به سرمي برند.حضرات ميهن آريايي اسلامي هم که تا دل تان بخواهد ازاين درفشاني ها کرده اند ومي کنند.آدم انگشت به دهان مي ماند ازاين همه هم ساني خودکامگان جهان!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا