1/15/2005
باگنده ترازخودتان شوخي نکنيد!!: يکي از عادت هاي تازه ي اين مرتيکه بامدادک اين است که به محض شنيدن زنگ تلفن درهرجاي خانه که باشد مثل اجل معلق خودش را به تلفن مي رساند وگوشي رابرمي دارد.فوري هم مي پرسد: تو کي هستي؟!!!پريروز خانه ي مادرزن جان که بوديم نزديک ظهرصداي زنگ تلفن بلندشدوطرف ازروي بساط خانه سازي بلندشدودبرو که رفتي.تلفن توي اتاق خواهرزن جان هاي عزيز(نفسم گرفت!!) است ومن تنها شنيدم که طرف همان سئوال هميشگي اش را پرسيد.ديگرنفهميدم چي شدتااين ۱۰ دقيقه بعد خواهرزن جان خنده کنان آمد پهلوي ما.گفت که دوستش گوشي را برداشته ووقتي پرسش بامدادک را شنيده درپاسخ مي پرسد اسم خودت چيه؟ بامدادک هم مي گويد: من بامداد هستم!!تو اسمت چيه ؟!!
دوست خواهرزن جان هم که مي خواسته سربه سر اين مرتيکه بگذارد مي گويد: من هم بامشاد هستم!!!
بامدادک هم بي معطلي مي گويد: پس گوشي رو بده به اردل!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا