1/18/2005
تومار:وسط روزپيام نابرخط!!(همون آفلاين فرنگي ها!!) ازدوستي عزيزدريافت كردم كه هستي يا نه؟!!نوشتم : درخدمتيم!!
مي خواست براي اعتراض به اعدام متهمان پرونده ي هواپيماربايي توماردرست كند وبه اشكالي برخورد كرده بود.من هم فوري خداي تومارسازي را معرفي كردم!!كي؟خب معلومه ديگه هاله ي سرزمين آفتاب!!حالا آن تومارره به راه شده است.وقت تنگ است قراراست فردا اعدام شان كنند.برويد امضا كنيد.اين هم نشاني:
http://www.petitiononline.com/3ofus/petition.html
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا