1/26/2005
گفت وگو با كاسترو:گفت وگويي با رفيق فيدل را مي خواندم،سخنان گهرباري درباره ي رفيق استالين گفته اند كه شايدبدنباشدشما هم بخوانيد.
پرسش:ازديدبيشتر انقلابيون آمريكاي لاتين بحران كنوني سوسياليسم زيرسريك نفراست وآن هم كسي نيست به جز ژوزف استالين!!!
پاسخ:به نظرمن استالين اشتباهات بزرگي مرتكب شد اماخردمندي هاي بسياري هم داشت
فيدل درجاي ديگري از اين گفت وگو هم مي گويد:براين باورهستم كه استالين ازقدرت هم سوء استفاده ي فراواني كرد.
به هرحال رفيق كاستروهم نمي تواند چشم به روي واقعيت ها ببندد.به سوءاستفاده ازقدرت اشاره مي كنداما روي ساختاري كه اين سوءاستفاده ازآن ريشه مي گيردانگشت نمي گذارد.ساختاري كه آميزه اي است ازسرمايه داري دولتي واستبدادحزبي.
مصاحبه گرازرفيق كاسترومي پرسد ازنظروي استالين چه شايستگي هايي داشته است؟
پاسخ:استالين شوروي را متحدكردوراه لنين را براي رسيدن به وحدت حزبي پي گرفت.به جنبش بين المللي انقلابي شورتازه اي بخشيدوصنعتي كردن شوروي يكي ازخردمندانه ترين كارهاي اش بود.به نظرمن صنعتي شدن عامل تعيين كننده اي درقابليت مقاومت شوروي بود.رهبري درست شوروي درجنگ جهاني دوم يكي ديگرازشايستگي هاي استالين بود.همه مي دانندكه استالين دردفاع ازشوروي ونبردعليه ي نازيسم نقش مهمي داشت.به نظرمن بايداستالين را بي طرفانه تحليل كرد.تقصيرهمه چيزراگردن او انداختن چيزي نيست مگرساده انديشي درعرصه ي تاريخ.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا