1/30/2005
درستايش آن سيلي : تازه ترين سيلي رستمانه (سزارين؟!!امان ازدست اين فرهنگستان!!) وخردمندانه ي آقا برگوش مجلس آن هم مجلس نورچشمي هفتم يادآورسترگي همان مشت هايي بودکه همواره اززبان ايشان بردهان استکبارجهاني نواخته مي شده است.اي قربون سيلي هاي آبدارت بروندتمام مسلمين جهان!!اين سيلي نه تنها بردهان مجلس زورچپان هفتم بود تابيشترازقوپون شان(به قول كوپن فروش هاي ميدان انقلاب) گنده گوزي واستيضاح بازي نكنند بلكه بردهان اصلاح طلبان اكنون دراقليت مجلس هم بود كه درمجلس ششم هم چندين بارضرب دست مبارك آقا را نوش جان كرده بودند.سيلي به مجلس زورچپان هفتم خواندن ياسيني به گوش اصلاح طلبان بود درباره ي بديهي بودن پشم وارگي مجلس درميهن آريايي اسلامي.مجلس چه چپ چه راست دربرابر جبروت آقا پشمي بيش نيست وعظمت پنجه هاي ايشان كه تمام اصلاح طلبان فدايش بشوند وتمام تخميرشدگان درولايت، بارديگرعظمت اسلام ناب محمدي را نشان داد.بايك ضربه برگوش هردوجناح نواختن هم به راستي هنري است كه تنها ازآقا برمي آيد!!به قول خودمان درگردو بازي هاي بچگي :هردوهرسه در!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا