2/02/2005
غم مشترک تهيه کنندگان:ماگمان مي کرديم فقط درميهن آريايي اسلامي خودمان است که وزيراطلاعات درجشنواره ي فيلم دخالت مي کند وبه حاتمي کياي بنده خدابه طورتلويحي مي فهماند که فيلم اش را به طورداوطلبانه ازجشن واره بيرون بکشدونامه اي هم آکنده از گل واژه هايي مانند عزيزدل برادربراي وزيرمربوطه بنويسد ووزيرمربوطه هم بابت اين همه ازخودگذشتگي سينمايي ،قلبش جريحه دارشود.نه بابا درکشورگل وبلبل هلند هم انگاربروبچه هاي رشيدمسلمان مي توانند کلي شيرين کاري انجام دهند.لابديادتان هست که يکي ازهم صنفان همين حاتمي کياي خودمان راچندماه پيش ذبح شرعي کردند؟حالاشيرين کاري ديگري هم کرده اند وازنمايش فيلم مستندهمان کارگردان درباره ي خشونت عليه ي زنان مسلمان، درجشن واره ي فيلم روتردام جلوگيري کرده اند.همان فيلمي که کارگردان بيچاره جان برسرش نهاد.خداراچه ديده ايدشايداگرآن مرحوم هم الان زنده بودحاتمي کياوارنامه اي پرازعزيزدل برادربراي مديرجشن واره ي روتردام نوشته بود.جالب است که دراين موردهم تهيه کننده ي فيلم هلندي مانند تهيه کننده ي ميهن آريايي اسلامي به توصيه ي نيروهاي انتظامي ازخيرنمايش فيلم گذشته است.اين تهيه کننده ها چه حرف گوش کن شده اند!!!برادران مسلمان درهلندشاهکارديگري هم خلق کرده اندوکاري کرده اند که نقاشي هلندي مراکشي پس ازگشايش نمايشگاه آثارش درموزه ي هنرآمستردام حب جيم را بخوردومخفي شود.حالاتصورش را بکنيدکه آمستردام ازديربازشهري بوده است آکنده ازشوروحال هنري وفرهنگي وازاشغال نازي ها به اين طرف کسي به يادنداردکه نقاشان به مرگ تهديدشده باشند.يعني ازجنگ جهاني دوم به اين طرف.بنابراين درتهران اين ام القراي اسلام ناب محمدي که چنين پيشينه اي هم نداريم کارحاتمي کياي بيچاره هم پر بي راه نيست.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا