2/06/2005
امان ازدست كارمندهاي ضدانقلاب: ديروزاگرچس مثقال هم درباره ي ضدانقلاب بودن کارمندان اداره امان شک داشتم ازميان رفت که رفت.کارمندجماعت درميهن آريايي اسلام هيچ فرصتي را براي جيم شدن ازدست نمي دهداما ديروزکارمندان اداره امان حتي اين خصلت ديرينه را هم زيرپاگذاشتند.ديروزگفته بودندکه درفلان تالارشهرجشن سالگردانقلاب برگزارمي شودوشرکت براي همه ي کارمندان آزاداست. فتيله، کارتعطيله!!ولي باورتان نمي شودکارمندان همگي کله ي سحرآمده بودنداداره.ازفرصتي به اين خوبي حتي براي کارهاي شخصي شان هم استفاده نکردند.رفتن به فروشگاهي چيزي .به رييس اداره که گفتم اين چه کارمندان ضدانقلابي است که دورخودت جمع کرده اي!!گفت: برو دکان کيددرجاي ديگربگشاي!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا