2/05/2005
اي کاش آن کار را نمي کرد!!: اين هوگو چاوز رييس جمهورونزوئلا آدم جالبي است ويکي از سياست مداران دوست داشتني جهان است.چندي پيش هم به ميهن آريايي اسلامي آمده بودواي کاش يکي دوزاري اش را جا مي انداخت که تن نمي داد به درخواست حضرات وچفيه به گردنش نمي انداخت!!تکه پارچه اي که اين جا يادآورسرکوب است!!بگذريم!! چاوزچندي پيش درگردهمايي اجتماعي جهان سخن راني توپي کرد که به صورت دم بريده درجرايد ميهن آريايي اسلامي چاپ شد.به ويژه سخنان اش درباره ي سوسياليسم را زيرسبيلي ردکردندحضرات روزنامه نويس ميهن آريايي اسلامي.يکي از فرازهاي جالب سخنان چاوز اين بود:
«درچارچوب نظام سرمايه داري نمي توان فقرشديدي را که گربيان گيراکثريت مردم جهان است ريشه کن کرد.بايدبه فراسوي سرمايه داري برويم.سرمايه داري دولتي هم دردي را دوانمي کندوهمان نابهنجاري اتحادشوروي را به بار مي آورد.بايدبه نگرش، برنامه وراه سوسياليسم بازگرديم، سوسياليسم انسان مدار که درآن انسان فراترازهرچيزاست نه دستگاه يا دولت.به چنين سخني بايددرسراسرجهان دامن بزنيم وگردهمايي اجتماعي جهان جايگاه خوبي براي اين کاراست.سوسياليسم يا مردم سالاراست يا هيچ.مهار و زمام داري صنعت جامعه ودولت ازهمان آغاز بايد دردست طبقه ي کارگرباشد.اين تنهاراه جلوگيري از سربرآوردن ديوان سالاري است که همچون سرطاني پليد به جان حکومت کارگران مي افتدوتنهاراه حضورفعال توده ها درانقلاب ازهمان آغازاست.مشارکت فعال توده ها نخستين اصل سوسياليسم است
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا