2/12/2005
دل آدم کباب مي شود:انگارچيزي نمانده است که پاپ رهبرکاتوليک هاي جهان به پاپ(ره) تبديل شود.آدم يادروزهاي آخرسيداولادپيغمبرخودمان مي افتدوقلبش جريحه دارمي شود.بالاخره اين ها هم آدم اند(نيستند؟فرشته اند؟شايد)جناب ايشان هم اکنون قدرت حرف زدن را ازدست داده است که مي دانيدبراي روحاني جماعت يعني فاجعه.بااين همه مقامات واتيکان ازرونرفته اند وهمچنان اعلام مي کنند که بدون قوه ي تکلم هم مي توان يک ميليون کاتوليک جهان را به سوي چمن زارهاي سرسبز بهشت رهبري کرد.مقامات واتيکان معتقدندسخن تنها يکي ازراه هاي ارتباط برقرارکردن با ديگران است ولي راه هاي ديگري هم وجود دارد که نوشتاروايماواشاره ازجمله ي آن هاست(راستش را بخواهيدزبان شناسان هم ازسوسورگرفته تا چامسكي بي شرم براين ادعا مهرتاييدزده اند).کشيش هايي که به تازگي به افتخاردست بوس پاپ نايل شده اندهمگي اشک ريزان از لالماني گرفتن پاپ بيچاره سخن مي گويند.راستي راستي دل آدم کباب مي شود.اين چه بلايي بودکه آخرعمري به جان اين بنده ي خدا افتاد.گاهي آدم ازشيوه هاي امتحان گرفتن اوسا کريم حيران مي ماند.ولي خيالي نيست چون روحانيون از هردين ومسلکي که باشند غيراززبان سرازبان دل وزبان ايمان هم برخوردارندوهمين ها کارشان را راه مي اندازد.بنابراين حتي اگرجزکپه اي پروتوپلاسم وتوده اي گوشت بي حرکت هم چيزي ازآن ها باقي نمانده باشد خيالي نيست حتي مومنان مي توانند با بخاراتي که ازلاشه ي درحال تجزيه اشان هم بلند مي شودارتباط برقرارکنند.تا کورشودهرآن که نتواندديد.بدبختي اين جا است که اوساکريم هردم بردشواري آزمون پاپ مي افزايدوعالي جناب به خاطر ابتلا به پارکينسون حتي از نوشتن هم عاجزمانده است والان چاره اي ندارد جرآن که بازبان دل وايماواشاره انبوه دارايي ها زيردستش را رتق وفتق کندوهمين نشان مي دهدکه اوسا کريم چه توان بي پاياني به وي عطا کرده است.تواني ماورالطبيعي ووصل به منبع هستي.البته جناب پاپ روزهايي هم به خودش استراحت مي دهدبرخي از وظايف اش را به دست باکفايت مادرمقدس مي سپاردوخودش روي تخت سلطنت واتيکان چرت مي زندتختي که گاهي هم زيرش ازشاش مقدس حضرت پاپ برکه تشکيل مي شود که شايد تصويرمادرمقدس هم درآن موج بزند.راستي راستي که دل آدم کباب مي شود.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا