2/13/2005
احسان نراقي:چپ ماركسيستي ثابت كرد كه مصالح ملي را فداي يك ايده ي موهوم ومبهم بين المللي مي كند(درگفت وگو باروزنامه ي شرق)
بامدادك:حيووني ها لابدنمي دونن با مصالح ملي مي شودساختمان هاي عالي ساخت ودرونش خوش چريد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا