2/15/2005
ضديخ تاشورايي!!: آن سيداولادپيغمبرگفته بودمحرم وصفراست كه اسلام را زنده نگه داشته است ما هم مي گوييم همين محرم وصفراست كه دهن مردم وايضا ما را صاف كرده است.ديشب به لطف علم كشي وسينه زني خياباني حضرات، راه يك ربعي هميشگي را با اجازه اتان يك ساعته رسيديم خانه وخوشبختانه عيال توضيحات مان راپذيرفت وگرنه تو اين سرماي بي پيرشب را بايد توي را ه پله مي خوابيديم!!چشم تان روزبدنبيندغوغايي بود.ترشه تره اي اززنجيرزني ونوحه خواني وترقه بازي!!!من كه رسيدم به وسط دسته ديدم نوحه خوان دم گرفته است كه:
ارمني هاي شهرمون توي خونه اشون يه شاخه ي ياس مي ذارن
خدابشون پسربده اسمشوعباس مي ذارن!!
براي كساني كه متعجب شده اند بايد بگويم كه محله ي ما ارمني نشين هم هست بنابراين اگرفردايي پس فردايي يك ارمني به پست تان خورد به اسم عباس خاچاتوريان شاخ درنياوريد!!
تا به انتهاي صف سوگواران برسم چندتاترقه هم زيرپايم خورد انگارترقه بازي چهارشنبه سوري هم چسبيده است به ماه محرم ودارد با اين ماه عزيز عقب عقب مي آيد!!!
خلاصه شونصدتا تنه خورديم تارسيديم سركوچه امان ومي خواستيم سرخررابه سوي درخانه كج كنيم كه سه تا پسربچه ي سياهپوش قبض به دست جلوي مان سبز شدند.داشتم به گردن هاي باريك شان نگاه مي كردم كه يكي شان درآمد:مهندس به هيات محل كمك كنيد!!مي خواهيم براي عزاداران دستكش بخريم !!
اين هم نوبرسرماي امسال است لابددستكش براي زنجيرزنان امام حسين!!
اسكناس را كه مي دادم دست جلويي شان پرسيدم:براي ضديخ هم پول جمع كنيد بدنيست ها!!!
زدندزيرخنده وسروزبان دارترين شان گفت :ضديخ مجانيه!!ازبرادران ارمني مي گيريم!!!
اين پسربچه هاي محله امان يك زبل هايي هستند كه بايد ببينيدشان تا بفهميد چه مي گويم!!حالابامدادك هم بياد توي دارودسته اشان چه مي شود!!
هنوزتوي خانه نفس تازه نكرده بودم كه ديدم زنگ خانه را مي زنند.برادرزن جان بود.فقط به خودسالارشهيدان فحش نداد.ماشين اش را چندايستگاه آن ورترگذاشته بودوتوي اين سرما يك ربع پياده گزكرده بود.چه فحش ها كه نمي داد به سوگواران حسين!!گفتمش ازاين حرف ها نزنيدسنگ مي شويد وبامدادك بي دايي مي شود!!
نگاهي حواله مان كرد كه يعني برو دكان كيد جاي ديگر بگشاي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا