2/23/2005
بي خيال الرحم الراحمين بشويد!!!: درايام حسين پارتي يك باركه عمه ي عيال به شوخي حقيررابه تماشاي سوگواري هاي جانانه ي ملت دعوت كرده بود گفتم راستش را بخواهي ازبرزنت آن هم آغشته به پارافين بسياربسيارمي ترسم!!!گفتم خدايي كه شيفته گان سينه چاكش راجزغاله مي كندبي شك يك لاقبايي چون مراريزريزمي كند.(جالب اين جا است كه چندروزپس از حادثه ي آتش سوزي مسجدارك كه ملت نترس وشجاع دوباره درآن جا جمع شده بودندوبه سروكول خودشان مي كوبيدندخبرنگارصداوسيماي ميهن آريايي اسلامي رفته بودداخل شان ونظرشان را درباره ي حادثه مي پرسيداكثرشان مي گفتندامام حسين گل چين است وآن هايي را كه دوست داشته با خودش برده است!!اين جا بود كه فهميدم برزنت را خودامام حسين آتش زده است!!لابد به دستوراوسا كريم!!)
خلاصه كلام كه اين روزها اوج بي رحمي هاي اوساكريم است!!آتش به دل برزنت ها مي زند، با برف خانه خراب مي كند وتيربرق فرومي افكندوسرآخرهم زلزله مي فرستد!!(درمورد زلزله هم مي گوينددارد قلق گيري مي كند كه تهران را بزندهي به بالاپايين اش مي زند!!)
دين ورزان بدخيم همه ي اين ها را امتحان الهي مي دانند ومعتقدندكه وقتي دختران لب درشت هفت قلم آرايش مي كنند ودست دردست پسران نامحرم درشب شام غريبان ودرفروغ وسوسه كننده ي شمع ها نگاه هاي بي ناموسي به هم مي اندازنداوساكريم بي غيرت است اگرزمين لرزه نفرستدوبرزنت آتش نزند(مي گويندزنان زرندي هم با بيكيني توي كويرآفتاب مي گرفته اند).دين ورزان خوش خيم هم كه همچنان معتقدنداوساكريم باحال است ومدام دست به دامن اين هماني هاي تخمي مي شوند(مثل نمودهاي جامعه ي مدني درعاشوراونهضت نرم افزاري درصدراسلام!!)ندادرمي دهندكه هيچ كاراوساكريم بي حكمت نيست اما گاهي كارهاي اش آكنده ازرازوارگي است(اين ديگرازآن حرف هاست !!خدايي كه تعدادشلاق براي دخول هاي نامجازراهم تعيين كرده است يكهو مي شودبه قول امروزي ها اند رازوارگي!!) يا مي گويندهرچندگاه نارنجك به ميان خلق الله مي اندازد كه مبادابه خواب غفلت فرورفته باشند.مي خواهد ببيند بندگانش بلدندچندكاميون آذوقه را سريع براي آسيب ديدگان بفرستنديا اين كه نه مثل خرتوي گل گير مي كنند!!!
به هرحال نظريه ي الرحم الراحمين بودن اوسا كريم بدجوري مي گوزد به الك دراين جورحوادث!!تصورش را بكنيد درحادثه ي مسجدارك بچه قنداقه هم دركام آتش به آغوش مرگ رفته است وكودكان نونهال زيردست وپا له شده اند!!!انگارجنابان دين ورزچاره اي ندارندكه دست ازويرايش رحماني خدابردارندوويرايش جديدي به دست دهند كه همان ويرايش اهريمني وتبه كاري باشد!!ازهرچه بگذريم نسخه ي رحماني اوسا كريم قدمت چنداني هم نداردوقدمت آن حداكثر به 1200 سال پيش از ميلاد مسيح مي رسدكه دين هايي مانند يهوديت ومسيحيت واسلام سرخلق الله هوارشدندوگرنه تاآن هنگام خداي مورد پرستش انسان ها آدم خواري بوده است درقامت درندگاني چون شير وپلنگ.هرروزانسان هايي را به پاي شان قرباني مي كردند.امورزمين هم به پشم شان نبوده مگرآن كه بخواهندبيايندآتشي به پا كنند وبروند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا