2/26/2005
اگرنبودآن معنويت عاشورايي!!: راستي راستي اگرنبودآن معنويت عاشورايي كه درورزشگاه آزادي موج مي زدنمي دانم غم شكست پرسپوليس را چگونه تاب مي آوردم.راستي راستي اگرتسلي معنويات نباشد بشردرخيزاب هاي جهان مادي چه خاكي به سرش بريزد.
شال هاي سياه : شال هاي سياهي كه بازيكنان وكادرفني تيم ها به گردن انداخته بودندوآراسته به كلمات عربي دررثاي سالارشهيدان بود بيش ازهمه جان راآكنده ازمعنويت مي كرد.شال سياه مربي استقلال را كه درتمام طول بازي وبال گردنش بود كناربگذاريم شال سياه دورگردن گيلائوري بازيكن گرجستاني استقلال درآغازبازي بيش از همه معنويت انگيزبود.راستي راستي نصراني باشي وجانت درشوق عاشورابتپد.اي خدا سگ درگاهت مي شوم.همين جا پيشنهاد مي كنم نام اين بازيكن گرجستاني را عوض كنند وبگذارند حسين گيلائوري تا اين رويدادشكوه منددرتاريخ ثبت شودومشت محكمي هم بردهان ياوه گوياني نواخته شودكه اين كارارزشي بازيكن گرجي را به هراس هاي مادي نسبت مي دهند.
ادافرنگي ممنوع: باباصلوات وفاتحه ي خودمان چه عيبي داردكه جماعتي هي مي خواهند يك دقيقه سكوت را دربرابرشان علم كنند. دربازي ديروزهم داورچهارم كه ايراني بود داورروس را شيرفهم كرد كه درآغازبازي يك دقيقه سكوت براي قربانيان زمين لرزه ي زرندبرگزارشوداما تماشاگران با سوت هاي بلبلي يكپارچه اشان نشان دادند كه هوادارمعنويت اسلامي اندنه ادافرنگي هاي دشمن شادكن!!
نوازش معنوي داورروس: داورروس هم ازمعنويت لبريزدرورزشگاه نصيبي برد.كجا؟آن جا كه خطاي آشكاربازيكن استقلال را اعلام كرد و محمود فكري نوازشي گفتاري معنوي را نثارش كرد.به لطف نماي نزديك صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي، بينندگان مسلط به هنرلب خواني متوجه شدندكه كاپيتان استقلال به داورروس گفت: كثافت گه!!
بازهم نوازش هاي گفتاري معنوي: براي آن كه همه بدانند نوازش گفتاري معنوي فقط هنراستقلالي ها نيست پژمان جمشيدي درپاسخ به نوازش هاي گفتاري عنايتي، مهاجم استقلال گفت: ازگل مادرجنده
البته اين نوازش دوسويه درنيمه ي نخست رخ دادودرآغازنيمه ي دوم اين دونفردست درگردن هم وارد ميدان شدندكه برخي گفتندرياكاري لوس اما من مي گويم اوج معنويت وشكسته نفسي!!
اين ها كه گفتم مشتي بودازخروارخروارمعنويتي مواج ورزشگه كه اگرنبودغم ما را كراني نبود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا