3/08/2005
امان ازآخوندهاي اينترنتي!!: راستش را بخواهيدبرايم حسابي عقده شده بود كه درسال 1357 خبري ازاينترنت نبود تا رهبركبيرانقلاب خودمان وبگاهي بزندومانندآيت الله عظما سيستاني به صورت برخط امت را به سرمنزل مقصودهدايت كند.يعني هنوزهم بااين عقده نتوانسته ام كناربيايم!!به ويژه كه ديروزپرسشي وپاسخي رابه زبان انگليسي(مرسي كلاس!!) دروبگاه آيت الله سيستاني(سيستاني دات اورگ!!بازهم مرسي كلاس!!) خواندم كه داغ دلم را تازه كرد!!

Question: Is anal intercourse permissible.?
Answer:Permission is bound to wife's agreement, but it is stronglyundesirable

ترجمه اش را ازمن نخواهيد كه خداوكيلي خجالت مي كشم!!!(برويدانگليسي تان را قوي كنيد!!)ولي اين پاسخ بي بروبرگرد چندپرسش ديگرراپيش مي آورد!!
آيت الله عظما خوب توضيح ندادندكه استارنگلي آندزايربل براي كي براي زن، شوهر يا خود آيت الله؟
آيت الله عظما ازكجا مي دانند كه اين كار استارنگلي آندزايربل است؟
اگرزن تمكين نكندوشوهرهم دست بردارنباشدآيت الله چكارمي كندسربازان ارتش آزادي بخش ايالات متحده را مي فرستدسراغ شوهرنابكار؟
وبگاه آيت الله آكنده ازنكات جالب است!!مثل:
شب نبايد سرپا آب خورد!!!مسلمانان مي توانند سگ نگه دارندبه شرطي كه دستكش دست شان كنند!!خوردن داروي حاوي الكل منعي ندارد!!
وهزاران نكات ديگر!!برويد بخوانيد هم براي دنياي تان خوب است هم براي آخرتتان!!
راستي تا يادم نرفته بگويم بيشتربچه هاي اداره ي ما مقلد ايشان هستند.ديروزيكي از خانم هاي اداره كه به هنگام بيرون رفتن از اداره با من همقدم شده بود مي گفت مقلدش آيت الله سيستاني است.بي اختيارزدم زيرخنده !!گفت براي چي مي خندي؟ پرسيدم وبگاه حضرت آيت الله را ديده اي؟نشاني اش را دادم.اميدوارم برود بخواندرهنمودهاي مرجع تقليدبزرگوارش را!!انگليسي اين خانم همكارما هم پر بدنيست!!خدا به خيركناد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا