3/12/2005
اي كاش گذارتان به اين جا مي افتاد!!: نام دل را لابدشنيده ايد!!دل ياررا نمي گويم شركت رايانه اي دل را مي گويم كه رايانه ي كيفي دلي براي خلق عالم مي سازد.اين شركت كله گنده به تازگي 30 كارمند مسلمان اش را اخراج كرده است!!شكي نيست كاركاراستكبارجهاني است كه بارها ازمسلمانان سيلي خورده است!!حالاچرااين مسلمانان بيچاره اخراج كردند؟به خاطرنمازسروقت خواندن!!!اين بيچاره ها براي آن كه بااوسا كريم مشكل پيدانكنندنمازمغرب را سروقت مي خواندند!!حالا اين وسط مدتي هم از سركارجيم مي شدند!!چه اشكالي دارد!!اين حضرات دل اگردرميهن آريايي اسلامي كارخانه مي زدند چه خاكي به سرشان مي ريختند؟لابد مي آمدندبه خاطر چوس مثقال وقتي كه به خاطر خواندن زيارت عاشورا،نمازهاي يوميه ودعاهاي ريزودرشت صرف مي شد ملت را اخراج مي كردند!!(اين جا ازاين كارها بكننددل وروده اشان را بيرون مي كشند!!)لابدبراي همين ملاحظات است كه اين شركت هاي چندمليتي بي پدرومادردرميهن آريايي اسلامي سرمايه گذاري نمي كنندونمي خواهند ناني هم به اين ملت بي چاره برسانند!!
كاركنان مسلمان دل، سني مذهب بودند كه اين هم يعني قوزبالاقوز!!چون برادران وخواهران اهل سنت پنج باردرروز اذان مي زنند وبه نماز مي ايستند!!لابدبراي اين كه پوزبرادران وخواهران شيعه را كه سه بارمي خواننددرست وحسابي بزنند!!!پوززني اين بدبختي ها را هم دارد ديگر!!!
سخن گوي پرروي شركت دل كه انگارنمي داند نمازسروقت چقدراهميت دارد واوساكريم براي هرمسلمان يك زمان سنج گذاشته است(زمان سنج من يكي به گمانم زنگارزده باشد!!) درنهايت بي شرمي گفته است اين حضرات بايد درساعت استراحت نمازبخوانند و پول علف خرس نيست!!
اين حضرت اگرسري به آخوند محله هاي مسلمان نشين زده بود دوزاري اش جا مي افتاد كه دراسلام عبادت وزندگي درهم تنيده است!!مسلمان اگردرنماز كوتاهي كنددرقيامت چوب توي آستين اش مي كنند(بگذريم ازاين كه بي تربيت هايي به جاي آستين از واژه اي ديگري استفاده مي كنند كه وررفتن با آن دوراز مرتبت ملكدتي اوسا كريم است!!)
جالب اين است كه يكي ديگرازسخن گويان دل هم نه گذاشته ونه برداشته و بي خيال همه چيز گفته است كه ما به اعتقادات مذهبي كاركنان احترام مي گذاريم به شرطي كه درروندتوليد خلل ايجادنكند!!اين هم شد حرف؟!!ملت رابطه اشان با اوساكريم را خراب كنندكه شما رايانه هاي درپيت خودتان رابسازيد؟!خداوكيلي شما هم وقتي با بوي فرندياگرل فرندتان قرارداريدسروقت نمي رويد؟!!اوساكريم معشوق/معشوقه ي مسلمانان است ونمازسروقت هم يعني رفتن به موقع سرقرار!!اين را بفهميد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا