3/26/2005
بهاران خجسته باد:پدراين بي اينترنتي بسوزد!!!اين قدرهول هولکي وارد سال نو شديم که فرصت نکرديم کرکره مغازه راپايين بکشيم وبه ملت شادباشي چيزي بگوييم.اشکال ندارد ماهي را هروقت از آب بگيري مي ميرد!!نه بابا خيس است!!حالا پنج روز اين ور آن ور مگر چه مي شود!!سال نو برهمه شمايان که به اين جا سرمي زنيد ونمي زنيد(!!!) مبارک باشداميدوارم سال خوبي درپيش داشته باشيم.اين هم يک جوک براي افتتاح دکان مان درسال نو!!:
جناب پاپ اعظم رهبرمسيحيان جهان به لقالله مي پيونددومي رسد به دروازه ي بارگاه اللهي.دق البابي مومنانه مي کند.يکي ازاين فرشته جات اوسا کريم، شما بگيريد جبرييل، درمي گشايدومي پرسد: کيستي؟
پاپ بي نوا هم مي گويد: منم پاپ!
جبرييل تلفن مي کند به عيسي مسيح: يه يارويي آمده مي گويد اسمش پاپه!!مي شناسيش؟!!
عيسي مسيح مي گويد: اسمش تا حالا به گوشم نخورده!!بفرستش جهنم!!
پاپ را مي بيني فرياد مي زند: زنگ بزن به خود خدا!!
جبرييل زنگ مي زند به اوساکريم: يه يارويي آمده مي گويد اسمش پاپه!!مي شناسيش؟!!
اوسا کريم مي گويد: اسمش تا حالا به گوشم نخورده!!بفرستش جهنم!!
پاپ بي چاره هم مي گويد: حالا که اين جوري شد زنگ بزن به روح القدس!!
جبرييل هم زنگ مي زند به روح القدس:يکي اومده اينجا مي گه اسمش پاپه !!مي شناسيش؟
روح القدس:آره!!اين همونيه که به هرجاوهرکي رسيده گفته من شکم مريمو بالا آوردم!!بفرستش جهنم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا