3/27/2005
امان ازدست خانه تكاني!!:فصل فصل غرزدن درباره ي خانه تكاني است!!!من هم كه تافته ي جدابافته نيستم.چه قرارهاي برخط ونابرخطي را كه ازدست نداديم بابت اين خانه تكاني!!!به رييس مان توي مجله(يكي دوتا رييس كه نداريم!!)كه گفتم بايد زودبروم خانه تكاني،اولش گفت زن ذليل و زد2 وازاين حرف ها(حالاخودش به عيال مربوطه مي گويدولي فقيه!!) بعد هم مانند تمام كارفرمايان عالم دست به چرتكه شد كه برايم ثابت كندبروم پرولتاريايي را اجيركنم(تاديكتاتوري پرولتاريابرقرارنشده ازاين فرصت ها بايد نهايت استفاده را برد!!) به صرفه تراست تا خودم آستين بالا بزنم ديوارشويي وسقف شويي كنم!!فوري مي گويدتوبابت كاردرمجله فلان قدرمي گيري ولي كارگراين قدرمي گيرد.بعدهم با ماشين حساب يك تفريق ساده انجام مي دهدوميزان زيانم را مي گذارد كف دستم!!!(اين كارفرما جماعت را بكشي شان به انسان به چشم يكي از اجزاي هزينه ي توليد مي نگرند.به قول فرنگي ها "پروداكشن كاست")
اول براي اش توضيح مي دهم كه حقوقي كه به من مي دهد آني كه بايدباشد نيست ودرواقع ضررم بيشترازآني است كه حساب كرده است!! (هيچ وقت ازفرصت هاي به دست آمده براي نيش وكنايه غافل نشويد!!)
خنده برلبانش خشكيدوشروع كرد به گفتن اين كه توهم وسط دعوانرخ تعيين مي كني وازاين حرف ها!!!بعد هم براي اش توضيح دادم كه به دودليل خودم ترجيح مي دهم خانه تكاني كنم.توي كتش نرفت كه نرفت!!راستش را بخواهيد تنبل ترازاين حرف ها است كه حال خانه تكاني داشته باشد!!شرط مي بندم خانه تكاني خيلي ازاين دودوتاچهارتا كن هاي عالم را عيال مربوطه يا مادران مربوطه اشان انجام مي دهند.اما آن دودليل چيست؟
نخستين دليل اين است كه وقتي پرولتاريا آمدوخانه ات را تكاند ورفت عيال بازبان بي زباني مي گويد كه خانه تكاني طرف به دلش ننشسته است!!اين يعني چي؟يعني كه كلهم باطل ازاول!!!يعني هم پول راداده اي هم كارراكرده اي!!!دليل اصلي اين كه خودم دست به كارمي شوم همين دليل مادي جسماني است!!
دليل دوم تا حدي معنوي روحاني(يادآخوندها نيفتيد!!)است!!داستان ازاين قراراست كه طرف مي آيد خانه را مي تكاند ومي رود.بعدتوبايدتاخانه تكاني شصت سال بعدهم بارهاوبارها از عيال محترم بشنوي كه طرف يكي از جنس هاي خانه را بلند كرده است:اون انگشتربژنقره اي رويادت مي آدكه خان داداشم ازكيش واسم آورد!!مدتيه پيدانيست.گمونم كاركارهمون كارگره است
نه گمان كنيدانگشترازجنس طلاي ناب باشدنه ازهمين بدلي جات زن پسند!!حالا تو هي بگوازكجا مي دوني؟براي چه گناه مردم را مي شوري؟!!فايده نداردكه نداردتاآخرعمرت بايد اين داستان را بشنوي وقيافه مظلوم كارگري جلوي چشمت بيايد كه درايام ماضي آمده بودخانه ات را تكانده بود!!
راستش را بخواهيد تحمل اين دومي برايم سنگين تراست!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا