3/29/2005
خودكامه ي خوش خيم
گوئتز آلي يكي ازتاريخ دانان سرشناس آلمان كتاب تازه اي نوشته است وبانگاهي تازه به پرسشي قديمي پرداخته است: چراطبقه ي متوسط آلمان با جان ودل ازرايش سوم ونازي ها پشتيباني كرد؟
به نظراين مورخ هيتلرديكتاتوري بودكه جاي خودرادردل ها باز مي كرد!!پيشوايي كه به آلماني ها اعتمادبه نفس دادودولت آلمان هم درخدمت مردم بود.
درواقع ابزارهيتلركاهش ماليات ها وارائه ي خدماتي به جامعه بود كه هنوزهم ازعامل هاي ثبات جامعه آلمان هستند.هيتلردرتمام 12 سالي كه برتخت قدرت نشسته بودوسال هايي آكنده ازجنگ بوديك بارهم ماليات هاي مربوط به مزدبگيران را افزايش ندادوحقوق سربازان آلمان هم دوبرابرحقوق همتايان انگليسي وآمريكايي شان بود.درواقع ازچشم اكثرآلماني ها نازيسم همچون سرپرستي "دلسوز" بود.
گوئتز آلي استاد مهمان دانشگاه فرانكفورت است وكتابش هم "دولت مردمي هيتلر:چپاول،جنگ نژادي وسوسياليسم ملي" نام دارد.درواقع نويسنده معتقد است به مردم آلمان آن قدرخوش مي گذشت كه وجه كشتارگرانه وپليد رايش سوم را نمي ديدند.
آلي مي گويد تامين اعتباربراي به دست آوردن دل داخلي ها كارآساني نبودوهيتلربا چپاول وكشتارديگران اين پول را تهيه مي كرد.غارت وكشتاريهوديان، بيگاري هاي سازمان يافته وچپاول سرزمين هاي تسخيرشده همگي ابزاردست نازي ها براي اين كاربودند.
نويسنده براساس آماري كه از پرونده هاي محرمانه ي نازي ها به دست مي دهد معتقد است طي 1941 تا 1943 آلماني ها چنان شوروي را غارت كردندكه به راحتي توانستندازپس ايجادرفاه براي جمعيت 21 ميليون نفري آلمان برآيند.اين درحالي بودكه به اسيران جنگي هم غذايي نمي دادند.
اين كتاب درواقع برخلاف روندجاري حاكم برتاريخ نويسي درآلمان است كه طبق آن مردم آلمان هم زيريوق هيتلروبمب باران هاي متفقين نصيبي جزرنج وبدبختي نداشتند. آلي بسياري ازاين سختي ها را رد مي كند ومعتقد است كه يكايك آلماني ازآدم كشي هاي هيتلرسودبردند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا