4/19/2005
كارگروه بهاگذاري راي
جناب حجت الاسلام مهدي كروبي دامن اضافه تو!! درگفت وگويي اعلام كرده است كه اگرخدابخواهد وبرتخت رياست جمهوري تكيه بزندبه هرنفرايراني بالاي 18 سال ماهي پنجاه هزارتومان مي دهد!!ايشان گفته اند اين پول مردم را تنبل هم بكند خيالي نيست زيرا دولت اين همه سال پول نفت را نوش جان كرد وتنبل شدكسي صداي اش درنيامد!!حالا اين به آن در!!البته جناب ايشان نگفتندكه چرا اكنون وپس ازگذرربع قرن ازانفجارنوربه فكرتقسيم پول نفت افتاده اندولي اين مردم پدرسوخته انگارمي دانندداستان برسركشاندن ملت به پاي صندوق راي است!!جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو پس از عمري نان اين مردم را خوردن هنوزنمي دانندكه با چه ختم هاي روزگاري طرف هستند!!!
براي نمونه پس ازانتشارسخنان گهربارايشان درروزنامه ي وزين شرق ، دراداره ي خودمان ستادبحران تشكيل داديم !!!پس ازچندساعت رايزني توانستيم راهبردي دربرابر چالش آفريني جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو،سامان بدهيم!!درواقع ما نيزايشان را باچالش هايي مواجه مي كنيم تا گمان نكند با مشتي ساده لوح طرف است.
* نخست آن كه جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو بااين زيرلفظي اندك نبايدگمان برندكه ازحول حليم درديگ مي افتيم!!آره اخوي ما هم سرمان توي حساب است!!ما نخستين كاري كه مي كنيم انتظاركشيدن است!!ازانتظاركشيدن براي مهدي موعودطولاني تر كه نمي شود!!مي شود؟ اخوي جان به نظرما دراين مزايده كساني ديگري هم شركت خواهند كرد!!به گمان ما قيمت بالاتر مي رود.خداوكيلي بعيد است كه عالي جناب سرخ پوش روي دست شما بلند نشود!!خدا را چه ديده اي شايد ايشان گفتند250 هزارتومان نه اين چس مثقال 50 هزارتومني كه شما مي خواهيد حاتم بخشي كنيد!!دست كم برادران ارزشي كه مستضعف بازي درآورده اندقيمتي بالاترازخط رسمي فقرپيشنهادمي كنند!!
* دوم آن كه عزيزدل برادراگرآمديم وبه شما راي داديم وپس فردازيرقول تان زديدچه كسي پاسخ گوي آلايش شناس نامه هاي مان مي شود؟!! اين جوري نمي شودبايدچك بدهيد!!براي مثال نگارنده ي اين سطورخانواده اي سه نفره را مي گرداند.خودم، عيال واين مرتيكه بامدادك!!البته اين مرتيكه بامدادك كه هنوزدهانش بوي شيرمي دهد و50 هزارتومان دستش را نمي گيرد(اين مرتيكه كجا عصاي دست ما بود كه اين جا باشد!!) اما من وعيال ماهي 100 هزارتومان نصيب مان مي شود!!كه مي شود به عبارت سالي يك ميليون ودويست هزارتومان!!مدت لم دادن شما برصندلي رياست جمهوري هم كه چهارسال است پس رقم بالا را درچهار ضرب مي كنيم مي شود به عبارت چهارميليون وهشتصدهزارتومان!!آره عزيزدل برادراگريك چك روزبه اين مبلغ بنويسي، شناس نامه هاي من وعيال پس از وصول مبلغ مذكورمي شود مال شما.خودمان مي رويم المثني مي گيريم!!درواقع تمام بچه هاي اداره سراين راهبرد به اجماع رسيده ايم!!
* جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو!!! بايددرموردجلوگيري از افزايش زادوولد هم فكري بكني عزيزدل برادر!!ملت غيورهمين جوري بدون 50 هزارتومان هم درخانه هاي شان ماشين جوجه كشي راه انداخته اند چه برسد به روزي كه توليد مثل درآمد هم داشته باشد!!
اين رئوس مطالبي بود كه دراداره درباره اشان به توافق رسيديم اما گمان نكن كه فقط همين است !!كارگروهي به نام كارگروه بهاگذاري راي تشكيل داده ايم و مي خواهيم جوانب مختلف را ازبالا وپايين وطرفين بررسي كنيم!!منتظر چالش هاي اضافي هم باش!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا